Oferta

Pełna księgowość – księgi rachunkowe
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • utworzenie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji skarbowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników oraz osób zatrudnionych,
 • sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,
 • przygotowanie dokumentów do KRS,
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.
Obsługa kadrowo-płacowa
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od zatrudnionych osób fizycznych PIT-4,
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie miesięcznych imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS,
 • sporządzanie na koniec roku informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11/8B,
 • księgowość płacowa,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową,
 • przygotowywanie akt pracowników nowozatrudnionych.
Księga przychodów i rozchodów
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji skarbowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników oraz osób zatrudnionych,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło,
 • sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.
Ewidencja ryczałtowe
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • rozliczenia z ZUS,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.
Ewidencja czasu pracy kierowców
 • skanowanie wykresówek tachografu analogowego, pobieranie danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców,
 • ewidencjonowanie czasu pracy kierowców z uwzględnieniem nadgodzin, pracy w porze nocnej oraz niedzielę i święta,
 • comiesięczna analiza czasu jazdy, przerw i odpoczynków,
 • sporządzanie rejestru wykroczeń kierowcy związanych z czasem pracy, przerwami, odpoczynkami, dyżurami w ciągu doby,
 • przygotowanie raportów dotyczących: aktywności, nadgodzin i godzin nocnych, wykazu brakujących danych cyfrowych oraz tarcz tachografu, wymaganych zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu,
 • sporządzanie raportów z przewidywanych wysokości kar za popełnione wykroczenia,
 • archiwizacja tarczek analogowych (grupujemy tarczki wg kierowców)
 • analiza danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych (archiwizacja),
  stałe nadzorowanie czasu pracy kierowców w celu wyeliminowania naruszeń,
 • wskazówki dla kierowców celem wyeliminowania nieprawidłowości.